China pide paso. De Hu Jintao a Xi Jinping.

In by PSTBS12378sxedeOPCH