1º Seminario de Estudos Políticos Chineses: «A China de Xi Jinping» Universidade de Aveiro

In Agenda by Xulio Ríos

21 MAIO DE 2019 | 14:00
SALA SOUSA PINTO
(11.2.6) DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

14: 0 0 – A B E R T U R A
C A R L O S R O D R I G U E S, D C S P T / G O V C O P P
C A R L O S J A L A L I , D C S P T / G O V C O P P

A A G E N D A D E X I J I N P I N G
X U L I O R Í O S
O B S E R V A T O R I O D E L A P O L Í T I C A C H I N A ( E S P A N H A )

O F A C T O R C H I N A N A G E O P O L Í T I C A MU N D I A L
L U IS T OMÉ
U N I V E R SI D A D E A U T Ó N OMA D E L IS B O A

O S E S T A D O S U N I D O S E A C H I N A N O E Q U I L I B R I O T R I P O L A R
D I A N A S O L L E R I P R I / U N I V E R SI D A D E N O V A

T E C N O – N A C I O N A L ISMO D A C H I N A : IMP L I C A Ç Õ E S P A R A A U E
L U ÍS C U N H A
I N S T I T U T O D O O R I E N T E / IS C S P

1 7 : 0 0 – E N C E R R AME N T O